صفحه ها
دسته
توجه
دختر پرستار زیبای مسیحی(5مطلب)
{ یتیم نوازی ممنوع ؟نماز.دعا. آش رشته.غیبت آزاد}
www.qaraati.ir
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 61572
تعداد نوشته ها : 47
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

لینک تصویر:

file:///C:/Documents%20and%20Settings/admin/My%20Documents/My%20Web%20Sites/ق.jpg 

ایرانیان غیرتمند .احمدی نژاد ایرانی غیرتمندایرانیان غیرتمند. متعهد ووفادار به مرزهای خلیج فارس تا کرانه های هیرمند و ارس و اروند رود ایرانیان هوشیار وفداکار ای شما که دغدغه خاطر دارید وشما که افتخار دارید به سابقه تاریخی ایران .ایران مرد قدرتمند می خواهد ایرانی مسئول بی کفایت را نمی پذیر وهمیشه به فرماندهان وافراد فداکار افتخار می کند در مرام ایرانیان افراد مصلحت اندیش وترسو جایگاهی ندارند ایران قدرتمند. به حاکم مقتدر می بالد وهمواره از او دفاع می کند وهر گاه ایران حاکم مقتدری داشته است سیطره افتخارات علمی وسیاسی ونظامی ایران بر جهان تسلط داشته است ومنافع آن برای همه مردم ایران وجهان بوده است آنگاه که غرب در توحش زندگی می کرد ایرانیان دارای خط وکتاب ودانشگاه بودند دانشگاه جند ی شاهپور ودانشمندان بزرگی که نقش ها مهمی در تاریخ ایرا ن ایفا کرده اند همه این خدمات بواسطه حاکمان شجاع ونترس بوده است وهمواره از این جماعت شجاع ملت ایران دفاع کرده اند. سنگ نبشته های کوروش واقتدار حاکمان تاریخی ایران گواه این مطلب است آزادی بیان آزادی زبان آزادی اندیشه آزادی دین  آنهم به روش قدرتمند فقط بدست جماعت شجاع وغیرتمند ایرانی قابل انجام بوده است .ایرانی شکم پرست نمی باشد ومسئولین وحاکمان خودرا به خاطر شکم پرستی انتخاب نمی کند. بلکه فقط اقتدار وغیر زبون بودن وافتخارات را در نظر دارد هر جند سختی بکشد وشکم اوگرسنه باشد .شاه عباس وافتخارات اورا هنوز در نظر دارد وبه آن افتخار می کند فقط بخاطر شجاعت او وغیر وابستگی او وشکوفائی اندیشه ها وهنر مندی او در بدست آوردن افتخارت .نادر شاه افشار بواسطه شجاعت وغیرتمندی او بوده است. که امروزه با گذشت سالها هنوز مقبره او محل بازدید است وبه چگمه وشمشیر وکلاه خود او افتخار می کنند مگر غیر از او شاهان دیگری نبودند اما چرا او مگرنه این است که ایرانی را سر فراز نموده است .ابو مسلم خراسانی مگر بیش از یک سردار بود اما شجاعت وغیرتمندی او به ایجاد حکمت ایرانی اورا بر آن داشت که حرکت کند یا سردار جنگل که با وجود کمی نیرو وخطرات آن شجاعانه مبارزه کرد .تاریخ چند هزار ساله ایران فراوان سراغ دارد از حاکمان ایرانی مقتدر وبه آن افتخار می نماید کسانی که اندیشه ای جز سربلند ی ایران وایرانی نداشته اند ومردم همواره پشتیبان آناتن بوده اند .ایرانیان افتخارات ایرانی بودن را دارید افتخار سر بلندی در جهان افتخار ترقی علم وصنعت افتخار سخن گفتن وگرفتن حق خود از قدرتمندان وشکستن شاخ آنها .ایرانی قدرتمند. امروزه حاکمان ما سخن از اعاده حق مظلومان در سراسر جهان می گوین امروزه با قدرت به رژیم اسرائیل می تازند امروز مردم فلسطین با تمام توان مقابل اسرائیلی می ایستند که در مدت شش روز کشورهای عرب را شکست داد واین نشات گرفته از قدرت شما ملت وشجاعت حاکم قدرتمند است .ایرانی حاکم ترسو نمی خواهد کسی می خواهد که با قدرت تمام حق انرژی هسته ای را بگیرد وبدون هیچ ترسی فقط با قدرت ملت وپشتیبانی آنها ارمغان انرژی هسته ای را به ملت هدیه دهد .ایرانی حاکم مقتدر می خواهد که با هر سختی ومشقتی که شده است فن آوری فرستادن ماهواره وموشک ماهواره بررا برایش بدست آورد ایرانی حاکمان را برای رفع معیشت وشکم نمی خواهد .خمینی پیرمردی بود که که خروش کرد ودر مقابل ظلم ایستاد نترس شجاع ودر جلو همه حرکت کرد از یاوه ها نترسید از کشته شدن نهراسید افتخارات را برای خود نمی خواست سربلند یایران وایران مقتدر اندیشه اوبود آزادی حقیقی وغیرتمندی وعدم وابستگی به این وآن با قدرت حرکت کرد ومردم ایران با دست خالی همراه او گردیدند واز گرسنگی وجنگ ومحاصره نترسیدند .ایرانی حاکم قدرتمند می خواهد کسانی که همه چیز را برای سربلندی ایران بخواهند کسانی که منافع ملت را مقدم بر هر چیز بدانند این ملت فداکار است وحامی اینگونه افرادست .احمدی نژاد ما بتو افتخار می کنیم تو ایرانی مقتدر هستی تو فریاد همه ملت ایرانی تو نشانه مقاومت ایرانیان هستی  توکوبنده سکوت هستی تو فریاد همه فریاد ها می باشی تو احمدی نژاد تو کوبنده هر سخن ناروائی هستی ایرانی بتو افتخار می کند ومی بالد .افتخار ما ایرانیان محمود احمدی نژاد........ نظر دهید ادامه دهم یانه .....................................نویسنده :شریف
جمعه شانزدهم 12 1387
X